BAIKAL
ICE MARATHON Clean Water Preservation Run

2018 Baikal Ice Marathon by Vladimir Berezhnikh